Llwybrau Mynydd yr Wyddfa

Cerdded yw’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd o ddigon, a’r rheswm dros ymwelwyr i Eryri.

Mae rhannau o Lwybr Llanberis mewn angen dybryd ei atgyweirio yn dilyn difrod stormydd yn y blynyddoedd diwethaf. Bydd atgyweiriadau i ddraeniau a cheuffosydd yn cyfyngu ar erydiad tymor hir ar y llwybr ac yn amddiffyn y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud.

Ar hyn o bryd, mae tua 475,000 o gerddwyr y flwyddyn ar yr Wyddfa ei hun, gyda chyfanswm nifer yr ymwelwyr a groesewir i’r mynydd yn cyrraedd 600,000 … bron i ddwywaith poblogaeth Gwlad yr Iâ yn mynd i fyny un mynydd! Mae hyn wedi mwy na dyblu ers 2007 ac mae’r cyfanswm yn fwy na’r nifer o ymwelwyr â Ben Nevis, Scafell Pike, Mont Blanc a Everest gyda’i gilydd! Ar hyn o bryd, mae’r niferoedd yn cynyddu o tua 10% ar gyfartaledd bob blwyddyn … dyna 50-60,000 o bobl ychwanegol bob blwyddyn … sy’n cyfateb i boblogaeth o faint Kidderminster, Macclesfield, Wrecsam neu Royal Tunbridge Wells  yn penderfynu mwynhau’r golygfeydd … gymaint â hynny yn ychwanegol, bob blwyddyn!!

Gyda phoblogaethau sy’n tyfu, mwy o ymwybyddiaeth i dwristiaid a rhwyddineb mynediad trwy wella rhwydweithiau ffyrdd, trenau a bysiau, rhagwelir y bydd nifer y bobl sydd eisiau defnyddio a mwynhau’r Parc yn parhau i gynyddu ar gyfradd sylweddol.

Mae’r her yn amlwg ac mae angen i bawb weithredu orau y gallant i helpu amddiffyn a gwarchod lle sy’n werthfawr i bawb.

 

helpers

 

Eisoes mae gwaith hanfodol yn cael ei wneud ar hyn o bryd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Cymdeithas Eryri a grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig, medrus a gweithgar i gynnal a chadw’r llwybrau a mynediad i’r Mynydd a’r Parc. Fodd bynnag, nid yw hon yn dasg hawdd a syml,  a gyda’r cynnydd enfawr yn y niferoedd dros y blynyddoedd diwethaf, mae yna ddiffyg sylweddol y mae angen rhoi sylw iddo.

Mae mynydd yr Wyddfa ei hun yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn cynnwys ymhlith pethau eraill, cymuned o blanhigion Alpaidd prin fel Lili’r Wyddfa, sy’n fyd enwog. Golyga hyn na all creigiau a cherrig ar gyfer atgyweiriadau gael eu cymryd o’r mynydd ei hun, a hefyd mae mynediad cyfyng i gerbydau… felly, mae angen cario creigiau a cherrig i fyny’r mynydd i’r mannau atgyweirio gyda hofrennydd … ie, mi ddarllenoch yn gywir, HOFRENNYDD!  Yna mae’n cymryd timau o weithwyr medrus i atgyweirio’r llwybrau a’r draeniau yn y ffordd iawn er mwyn sicrhau bod erydiad yn y dyfodol yn cael ei leihau a bod yr ecosystemau bregus yn cael eu hamddiffyn.

Mae’r gost o gadw’r llwybrau a’r mynydd yn ei gyflwr presennol oddeutu £400,000 y flwyddyn. Swm mawr, ond nid yw’n syndod o gofio bod 1 metr o lwybr yn costio tua £100 i’w atgyweirio ac nad yw hofrenyddion, tanwydd a chynlluniau peilot yn bethau rhad.

Yn hanfodol, mae diffyg o £150,000 y flwyddyn ar hyn o bryd, sy’n golygu bod y mynydd o dan fygythiad. Fel gyda chynnal a chadw DIY ar eich cartref eich hun, os ydym yn gallu cadw ar ben y gwaith sydd angen ei wneud yn rheolaidd, yna mae’n debyg y bydd effeithiau erydu a difrod amgylchedd yn cael eu lleihau yn ystod tywydd garw.

Mae Rhodd Eryri angen eich help i fynd i’r afael â’r bygythiad hwn er mwyn amddiffyn y Mynydd.