Prosiect 2 Rhodd Eryri: Taith Gylchol yr Wyddfa

Gwella Llwybrau Iseldir mewn cymoedd a dyffrynnoedd o gwmpas Yr Wyddfa.

‘Os na allwch fynd drosto, yna ewch o’i amgylch … neu’n wir, gwnewch y ddau!’

Mae’r llwybrau yn y cymoedd o amgylch yr Wyddfa yn llwybrau gwych i brofi Eryri … yn enwedig i’r rhai na allant fynd i gopa’r mynydd, neu ar ddiwrnodau pan fo’r tywydd yn atal dringo’r mynydd.

Mae hwn yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol i wella a chysylltu llwybrau cerdded presennol, llwybrau ceffyl presennol a thraciau coedwigaeth gyda rhai newydd, fel y ceir llwybr cylchol cyflawn o gwmpas Yr Wyddfa a gwell hygyrchedd.

Y nod yw cysylltu meysydd parcio, meysydd gwersylla, pentrefi a chyfleusterau eraill i ddarparu profiad cylchol unigryw yr Wyddfa  i gerddwyr, rhedwyr, beicwyr a marchogion. Profiad sydd yn fwy diogel hefyd – bydd y llwybrau yn golygu llai o bobl yn cerdded ar hyd y ffyrdd, sy’n gwella diogelwch i bawb.

 

lowlands

 

Bydd taith gylchol Llwybr yr Wyddfa tua 42km o amgylch gwaelod yr Wyddfa. Bydd y llwybr yn agos at orsafoedd Rheilffordd Ucheldir Cymru fel bod opsiwn i ddefnyddio’r llwybr aml-ddefnyddiwr hwn i un cyfeiriad a defnyddio cludiant arall i wneud y daith yn ôl. Bydd y llwybr hefyd yn dod â manteision iechyd a lles i ymwelwyr a thrigolion lleol, ac yn darparu cysylltiad ychwanegol rhwng cymunedau.

Mae’r llwybr newydd wrthi’n cael ei gyflenwi ar hyn o bryd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, Cymdeithas Eryri a Chyngor Gwynedd. Mae rhai rhannau o’r llwybr eisoes wedi cael eu gwella ac mae Lôn Gwyrfai yn arbennig yn enghraifft wych o’r hyn y gellir ei gyflawni, drwy gysylltu Rhyd Ddu a Beddgelert.

Profwyd fod y fenter wych hon yn gweithio ac mae angen cefnogaeth bellach.

Mae Rhodd Eryri angen eich help i gefnogi adeiladu a chysylltu llwybrau’r iseldir o amgylch yr Wyddfa.