Os byddaf yn rhoi rhywfaint o arian, faint ohono yn mynd tuag at y prosiectau Rhoi Eryri?

Mae 100% o’ch rhodd yn mynd at gefnogi prosiectau Rhoi Eryri.

Sut y gallaf roi i Rhodd Eryri?

Cliciwch ar y tab ‘rhoi’ ar frig y wefan i gyfrannu yn hawdd ar-lein.

Pam ddylwn i gyfrannu at Rhodd Eryri – oni ddylai’r llywodraeth a’r Parc Cenedlaethol dalu am hynny i gyd?

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn awr yn croesawu bron i 6 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Yn anochel mae hyn yn gadael rhywfaint o effaith ar y dirwedd a’r amgylchedd lleol.

Mae nifer fawr o gyrff cyhoeddus a phreifat sy’n gofalu am yr ardal, gan gynnwys; ffermwyr a thenantiaid Parc Cenedlaethol Eryri, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Adnoddau Naturiol Cymru, Cymdeithas Eryri a llawer mwy. Y gwir trist yw gyda chymaint o ymwelwyr a hyd yn oed gyda phob un o’r cyrff hyn yn gwneud eu rhan, na fydd fyth ddigon o arian i wneud pob un o’r pethau y mae gwir angen inni eu gwneud.

Ni fydd rhoddion Rhodd Eryri fyth yn cael eu defnyddio i dalu am unrhyw beth y mae gan y llywodraeth ddyletswydd statudol i’w gynnal.

Mae pob un o roddion Rhodd Eryri yn cefnogi prosiectau sy’n darparu adnodd neu wasanaeth gwerthfawr tu hwnt i unrhyw ofynion statudol.

Un enghraifft o hyn yw’r arian a godwyd ar gyfer Llwybrau’r Wyddfa. Mae hwn yn brosiect a anelir at ehangu’r gwaith a wneir eisoes gan y Parc Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae bron i ½ miliwn o bobl yn mynd i gopa’r Wyddfa bob blwyddyn ac mae effaith erydu hyn yn enfawr. Ar hyn o bryd mae’r Parc Cenedlaethol yn gwario £250,000 y flwyddyn ar gynnal llwybrau’r Wyddfa, a bydd yr arian a godir yn cael ei ychwanegu ar ben yr arian sy’n cael ei wario eisoes, sy’n golygu y gallwn wneud hyd yn oed mwy i helpu i amddiffyn llwybrau’r Wyddfa rhag y pwysau erydu enfawr y maent yn ei wynebu.

Onid yw Rhodd Eryri ond yn ‘dreth lechwraidd’ arall?

Yn sicr, rhodd wirfoddol yw eich rhodd chi. Rydym yn canfod bod ein hymwelwyr yn ymlynu’n agos â’r amgylchedd naturiol ac yn gwerthfawrogi’r angen i helpu i gadw a gwarchod Eryri.

Sut gaiff yr arian ei gasglu?

Busnesau ategol unigol sy’n casglu’r arian yn y lle cyntaf, ac mae hyn yn cael ei drosglwyddo i sefydliad Rhodd Eryri ar adegau cytunedig bob blwyddyn. Mae yna nifer o ddulliau y gall busnesau ymgymryd â nhw i wneud hyn, ac rydym yn gweithio ar lefel bersonol gyda phob busnes i ddod o hyd i ffordd o weithredu Rhodd Eryri o fewn pob busnes unigol.

Bydd llawer o fusnesau cyfranogol yn casglu’r arian drwy eu systemau archebu llety. Er enghraifft, fel arfer gofynnir i gwsmer wneud cyfraniad bach ar adeg archebu, naill ai ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Bydd gan y gwesteiwr neu’r safle archebion ragor o wybodaeth i esbonio sut fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio. Cynigir y cyfle ar ddiwedd yr archeb fel ‘archebion ychwanegol’ ac nid yw’n destun i Dreth ar Werth (TAW) na threth. Mae’r rhodd bob amser yn gyfraniad gwirfoddol, wedi’i ‘roi o wirfodd’.

Pwy sy’n penderfynu ble mae’r arian yn mynd?

Mae gan Bartneriaeth Eryri is-grŵp (gyda chynrychiolwyr o’r sector busnes) a fydd yn gwneud y penderfyniad ynghylch pa brosiectau sy’n derbyn arian.

Mae’r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o bob sector, gan gynnwys; y sector cadwraeth a’r sector twristiaeth.

Pam fod hyn yn well na’n bod ni i gyd yn codi arian yn unigol?

Mae’r cynllun yn gweithio ar yr egwyddor bod llawer o gyfraniadau bach gyda’i gilydd yn adio i rywbeth eithaf sylweddol – newid bach … mynyddoedd o wahaniaeth! Mae Rhodd Eryri yn helpu i gysylltu’r diwydiant twristiaeth â’r sector cadwraeth i gyflawni pethau gwych. Mae’r dull cydgysylltiedig a strategol yn fwy effeithiol a haws i’w ddeall na llawer o ddulliau bach gwahanol.

A all unrhyw un ymuno â Rhodd Eryri?

Gall unrhyw fusnes sydd o fewn neu sy’n gysylltiedig â’r diwydiant twristiaeth ymuno â Rhodd Eryri yn rhad ac am ddim. Os ydych yn fusnes sydd am weithio gyda ni, cysylltwch â ni drwy ein tudalen ‘cyswllt‘.